3_babylon1-tapir.jpg
 Tapir   2003 Öl auf Karton 100x75cm 
3_babylon1-frankfurt1.jpg
 Frankfurt 1   2004 Öl auf Papier 220x158cm 
3_babylon1-frankfurt2.jpg
 Frankfurt 2   2004 Öl auf Papier 220x158cm 
3_babylon1-chicago1.jpg
 Chicago 1   2004 Öl auf Papier 220x158cm 
3_babylon1-wuerzburg1.jpg
 Würzburg 1   2004 Öl auf Holz 130x170cm 
3_babylon1-wuerzburg2.jpg
 Würzburg 2   2004 Öl auf Papier 220x158cm 
3_babylon2-shanghai1.jpg
 Shanghai 1   2004 Öl auf Papier 220x158cm 
3_babylon2-paris1.jpg
 Paris 1   2005 Öl auf Leinwand 225x158cm 
3_babylon2-shanghai2.jpg
 Shanghai 2   2005 Öl auf Leinwand 225x158cm 
3_babylon2-paris2.jpg
 Paris 2   2005 Öl auf Leinwand 116x98cm 
3_babylon2-chicago2.jpg
 Chicago 2   2005 Öl auf Leinwand 116x98cm 
3_babylon2-hongkong.jpg
 Hongkong   2005 Öl auf Leinwand 116x98cm 
3_babylon2-chicago3.jpg
 Chicago 3   2006 Öl auf Leinwand 235x200cm 
3_shanghai3-daskapital.jpg
 Shanghai 3 - Das Kapital     
3_dubai01-sodomundgomorra.jpg
 Dubai 01 - Sodom und Gomorra